آموزش اول

عملکرد و پیشنهادات خانم صداقت (روابط عمومی)

اضافه کردن روزنامه های کیش به پست های روزانه کانال جامعه بازاریان

اضافه کردن پست تبلیغات حراجی ها در کانال جامعه بازاریان (برای تبلیغات و به نوعی خدمات به مشتریان جامعه و همچنین تبلیغ برای بیشتر شدن حراجی ها به سود جامعه)

اضافه کردن پست کیش در هفته ی گذشته (شنبه ها)

اضافه کردن پست پنجشنبه های آموزشی در کانال جامعه بازاریان

پیشنهاد صدای مشتریان ( انتقاد پیشنهاد و یا سوالات مردمی و بازاریان از طریق تلفن گویا –اینستاگرام و یا واتس آپ ) و پاسخدهی ماهانه

پیشنهاد اضافه شدن قسمت روابط عمومی و گواهی مهارتها به سایت جامعه بازاریان

آموزش دوم

عملکرد و پیشنهادات خانم صداقت (روابط عمومی)

اضافه کردن روزنامه های کیش به پست های روزانه کانال جامعه بازاریان

اضافه کردن پست تبلیغات حراجی ها در کانال جامعه بازاریان (برای تبلیغات و به نوعی خدمات به مشتریان جامعه و همچنین تبلیغ برای بیشتر شدن حراجی ها به سود جامعه)

اضافه کردن پست کیش در هفته ی گذشته (شنبه ها)

اضافه کردن پست پنجشنبه های آموزشی در کانال جامعه بازاریان

پیشنهاد صدای مشتریان ( انتقاد پیشنهاد و یا سوالات مردمی و بازاریان از طریق تلفن گویا –اینستاگرام و یا واتس آپ ) و پاسخدهی ماهانه

پیشنهاد اضافه شدن قسمت روابط عمومی و گواهی مهارتها به سایت جامعه بازاریان