نام بهره بردار نام بازار شماره غرفه نام غرفه تاریخ شروع تاریخ خاتمه
امین نوروزی دامون ۸۷ ماوی ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
محمدرضا معمارپناهی رویامال ۷ QUICK SILVER ۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
حمید چاکری پردیس دو ۹۲ آبادان ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
حمیدرضا طهماسبی مرکز تجاری ۹۳ آیسان کیش ۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
ایمان الواری بازار مرجان A10 موهر ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
رضا امین زاده و شرکا پردیس دو ۱۸۳ دیسکانکت ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
محمدرضا یزدی زاده بازار کوروش ۱۲و۱۳ استودیو میکاپ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
فرهاد پورصیادی بازار مروارید ۱۴و۱۵و۱۶ فرهاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
حمیدحسن شاهی مروارید ۱۱و۱۲و۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
زینب آزمون بازار مروارید ۷۹ بوتیک آزمون ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
آقای زهیر فرخی بازار مرکز تجاری ۹طبقه اول اکسیژن ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
فاطمه غریبی بازار رویامال ۱ lcwaikiki ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
رقیه سرباز بازار پردیس دو ۶ ویکتوریا ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
فاطمه غریبی پردیس دو ۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
مهدی سرباز پردیس دو ۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
محمدحسین رحیمخانی پردیس دو ۵۰اول سان کیش ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
موسی عطاررضایی پردیس دو ۱۶ مرسی ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شهاب کاظمیان مروی بازار دامون ۶۱ اول اسپریت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شهاب کاظمیان مروی بازار کوروش ۱۱ اسپریت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شهاب کاظمیان مروی بازار مرکز تجاری ۸ اسپریت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شهاب کاظمیان مروی رویا مال ۱۷ اسپریت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
فرهاد فریادرس پردیس دو ۷۳ tommy ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آقای محمد فریادرس پردیس یک ۱۱۶-۱۱۵ tommy ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
محمد فریادرس مروارید ۱۲۰ tommy ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
علی فریادرس بازارمرکز تجاری ۱۷۳-۱۷۲ tommy ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مسعود فریادرس رویامال ۱۰۵ لویی ویتون ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رویا برموتبار بازار مرکز تجاری ۳۵ دنیای چرم ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مرتضی رئوفی نیای بازار پردیس دو ۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
وحیدرضا عظیم زاده پردیس دو ۷۹ اول بوسینی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وحیدرضاعظیم زاده بازار مرکز تجاری ۵و۶ دوم بوسینی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وحیدرضا عظیم زاده بازر دامون ۱۰۷اول بوسینی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وحیدرضا عظیم زاده رویامال ۱۲همکف بوسینی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شهرام کاظمیان مروی بازار کوروش ۸و۷ همکف بوسینی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
داود جعفرزاده مقدم بازار پردیس دو ۹۱همکف lacoste ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
امین جعفرزاده مقدم بازار مرکز تجاری ۶همکف Lacoste ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رامین زمردیان بازار مرکز تجاری ۶۲-۶۳-۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
احمدرضا کشانی فرد بازار مرجان ۳۱ درنیکا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وحید ایمانی بازار پردیس دو ۸۰ burberry ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
حمید ایمانی بازار رویا مال ۴۹اول burberry ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اکبر رئوفی نیا بازار مرکز تجاری ۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
محمد ابراهیمی بازار پردیس دو ۱۲۰ بنفلی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
عباس پیری زاده بازار پردیس دو ۱۲۴ آریادید ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
عباس پیری زاده بازار پردی یک ۴۶ آریا دید ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
فروغ امیدی بازار مرجان ۲۷ رز سفید ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
منوچهر منوچهری بازار مرکز تجاری ۱۷۵-۱۷۴ burberry ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مسعود فریاد رس بازار پردیس یک ۶۵ burberry ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
علیرضا کریمی بازار پردیس دو ۷۴ burberry ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شاهین ملکوتی پردیس دو ۱۴۵ ملکوتی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
رضا فریادرس بازار مرکز تجاری ۱۳۰همکف ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
رضا فریادرس بازار رویا مال ۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
مسعود فریاد رس بازار پردیس دو ۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
سید مجید ملکی بازار زیتون ۷۴ توتک ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
مرضیه ملکی بازار مرکز تجاری ۱۹۶ آیدین کالکشن ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
ناصر زند بازار مروارید ۲۳ آیدین کالکشن ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
پرهام وفایی بازار دامون ۲۳ شهروز ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
فرهاد پورصیادی بازار مروارید ۱۴-۱۵-۱۶ فرهاد ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
پرویز زاهدی پردیس دو ۱۴۷ روژا ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
محمدرضا یزدی زاده بازار کوروش ۱۲و۱۳ نوژیان ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شرکت نظر کیش بازار پردیس دو ۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
رضا جعفری بازار پردیس دو ۲۰ پالیز کیش ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
اصغرمعدنچی اردکانی بازار کوروش ۴۰-۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
بهاره مسعودی بازار رویامال ۱۰۸ بهار ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
رضا امین زاده بازار پردیس دو ۱۸۳ دیسکانکت ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
سیدعلی ملکی بازار پردیس یک ۱۶۸ بومی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
سید یوسف ملکی بازار مرکز تجاری ۲۰۴ بومی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نام بهره بردار نام بازار شماره غرفه نام غرفه تاریخ شروع تاریخ خاتمه
شرکت

صنایع چوب کیش

شهرک صنعتی۵

قطعات۱۱-۲۲-۲۱

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
مجتبی سلیمی پردیس دو ۱۸۴ رونکاتو ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
شرکت آرنگ کیش مجتمع یاران کیش رونکاتو-دلسی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
حسین سلیمی بازار مرکز تجاری ۵۷همکف دلسی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
یاشار مهرپویا بازار ونوس ۳۵ دلسی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
شرکت آرنگ کیش بازار پردیس دو ۱۸۵ دلسی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
حسین سلیمی بازار رویا مال ۱۴ رونکاتو-دلسی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵
بهرخ شایان بازار مرکز تجاری ۳۰/۳ رخ دیزاین ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
پرویز زاهدی بازار پردیس۲ ۱۴۷ روژاکیش ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
یاسر سفیدی بازار مرکز تجاری ۱۲۵همکف سفیدی کیش ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
مریم کاشانی منفرد بازار مرکز تجاری ۹۳همکف لنگه به لنگه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
پرویز زاهدی بازار پردیس دو ۱۴۷ روژا کیش ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱