اهمیت جامعه بازاریان و بازرگانان

رحمان سادات نجفی در گفتگو با صدای ایران تشریح کرد

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در سال هزار و سیصد و هشتاد تأسیس شد و در حال حاضر بیش از سه هزار عضو فعال دارد و حدوداً سى دو صنف فعال جزیره کیش زیر مجموعه ما محسوب می شوند.رحمان سادات نجفى در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى صداى ایران افزود: در حقیقت جامعه بازاریان نقش مجمع امور صنفى را ایفا میکند. با توجه به اینکه ماده هشتادوهشت قانون نظام صنفى به دلیل تعارضاتى که با مناطق آزاد دارد و عمل ویرایش بر روى آن در حال انجام شدن است تا ابلاغ شود، ولى هنوز در مناطق آزاد اجرا نشده است اما این باعث نشد که بخش خصوصى در مناطق آزاد اقدامى برأى ایجاد تشکل ها خود اقدامى نکنند.

وی ادامه داد: تمام صنوف کیش تشکل یافته هستند و در حال حاضر بیش از هشت تشکل ثبت شده وجود دارد در صنوف مختلف و به صورت متشکل اداره میشوند و جامعه بازاریان و بازرگانان کیش چیزى حدود چهل تا پنجاه درصد جزیره کیش را تحت پوشش خود قرار داده است.رحمان سادات نجفى درباره عملکرد بخش خصوصى در مناطق آزاد و جزیره کیش،تصریح کرد: ساختار مناطق آزاد با بدنه دولتى سرزمین اصلى تفاوت هایى دارد سازمان هاى مناطق آزاد نیمه دولتى محسوب میشوند به دلیل اینکه بر حسب درآمد و هزینه مدیریت می کنند طبیعتاً تعامل خوبى را می بایستى با بخش خصوصى داشته باشند اگر اشتغال در مناطق آزاد دچار مشکل شود مدیریت منطقه آزاد هم دچار مشکل می شود.

وى ادامه داد: بخش خصوصى هیچ وقت منافع خودش را در تضاد با بدنه حاکمیت مناطق آزاد نمیداند و بالعکس. بدنه حاکمیت هم بخش خصوصى را مقابل خود نمی بیند بلکه در کنار خود میبیند و این نقش به خوبى در جزیره کیش اتفاق افتاده است. جامع بازاریان و بازرگانان کیش همیشه تعامل خوب و مشارکت خیلى خوبى را از خود نشان داده است.
مدیر عامل جامعه بازاریان و بازگانان کیش یادآورشد: جامعه بازاریان و بازگانان همواره در برنامه هاى کلان منطقه نقش پررنگى را إیفا کرده است.

در ادامه گفتگوی تصویری صدای ایران با رحمان سادات نجفى رئیس هیئت مدیره شوراى هماهنگى و همکارى فعالان مناطق آزاد را ببینید: