گزارش عملکرد جامعه بازاریان و بازرگانان کیش سال ۱۳۹۷