نشست رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه کیش با مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور آقای رئیسی،رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه جزیره کیش و کارشناسان مربوطه با مدیر عامل جامعه بازاریان کیش جلسه ای در خصوص مسائل مرتبط با بازارها و بیمه در دفتر جامعه بازاریان برگزار شد.