کمک به سیل زدگان سیستان

جمع آوری و ارسال کمک های غیر نقدی بازارهای جزیره کیش به منطقه سیل زده سیستان