حرکت شایسته تقدیر آقای کاظم پولادخان یکی از اعضای هیات مدیره جامعه بازاریان کیش در خصوص بخشش اجاره بها….

باسلام خدمت دوستان عزیز اینجانب کاظم پولادخان ضمن همراهى باغرف مشارکتى بشماره ٢٨٢-٢٨۵ -٣١ باطلاع میرسانم جهت اجاره غرف ٢۴- ۴١-۵٨-٢٨۶ -٩٢-٩٣-٩۴-٩۵ بخاطرشرایط پیش امده درفروردین ماه تاسقف ٧٠/’درصدتخفیف قائل خواهم شد امیدکه توانسته باشم حداقل مقدارى ازدغذقه تعدادى ازمستاجرین بازار ونوس رابرطرف نمایم
درضمن ازمالکین غرفى که باینجانب وکالت اجاره واگذارنموده اند تقاضاى رعایت حال مستاجرین ومساعدت جهت اجاره فروردین ماه رانموده ام که انشاالله انجام خواهد شد.