حرکت شایسته ی تقدیر آقای علیرضا نوری در خصوص بخشش اجاره بهای بازار مریم

جناب آقای علیرضا نوری نیز به پویش حمایت از بهره برداران پیوستند.

با اعلام رئیس هیات مدیره بازار مریم عنوان شد ایشان غرف تحت مالکیتشان در بازار مریم و همچنین تمامی غرف مرکز خرید مریم را پنجاه تا صد در صد اجاره بهای یک ماه را بخشیدند.