حرکت شایسته ی تقدیر آقای موسوی مطلق در خصوص بخشش اجاره بهای ۳۳ غرفه بازار دیپلمات

بدینوسیله به اطلاع می رساند جناب آقای موسوی مطلق مالک تعداد ۳۳ غرفه بازار دیپلمات مال ، در آستانه سال نو و شرایط بوجود آمده و به توصیه جامعه محترم بازاریان تصمیم به بخشش اجاره بهای فروردین ۹۹ نموده اند . بنابراین بجز هزینه شارژ ، هزینه ای از این غرف دریافت نخواهد شد .