حرکت شایسته ی تقدیر آقای رباطی در خصوص پویش حمایت از بهره برداران

۱- بخشودگی ۵۰ درصد اجاره بهای ۲۳ غرفه مرکز تجاری برای فروردین ماه

۲- اهدای تعداد ده هزار ماسک از طریق سازمان

۳- پرداخت مبلغ ده هزار یورو بابت پرداخت قسمتی از خرید دارو از اروپا برای بیماران کرونا ویروس

در ضمن  تمام قرارداد غرفه های بازار کوروش برند سنتر ، به صورت درصد از فروش تنظیم شده و برپایه فروش اسفند ماه ، اجاره بها دریافت خواهد شد