حرکت شایسته ی تقدیر تعدادی از موجرین  بازار بزرگ مرکز تجاری در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :

طبق مذاکرات جناب آقای عظیم زاده با موجرین عزیز ، تعدادی از این عزیزان به پویش حمایت از بهره برداران پیوستند :

– آقای شهرام کاظمیان مروی — ۲۸ و ۵ دوم — ۵۰ درصد بخشودگی اجاره بها

– مالک محترم — ۱۹۷ اول — ۵۰ درصد بخشودگی اجاره بها

– سرکار خانم شهلا صدرایی — ۱۹۶ — ۵۰ درصد بخشودگی اجاره بها

– آقای احسان و امیرعلی عظیم زاده صدرایی — ۱۲۰ اول — ۵۰ درصد بخشودگی اجاره بها

– آقای حمید رضا عظیم زاده — ۶ دوم — ۵۰ درصد بخشودگی اجاره بها