حرکت شایسته ی تقدیر آقای علی صفایی در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران و بخشش و معافیت از اجاره بهای اسفند ماه مربوط به اجاره های غرفه های بازار پانیذ

با سلام

احتراما عطف به نامه درخواست مدیرعامل محترم جامعه بازاریان مبنی بر همراهی موجرین با مستاجرین و بهره برداران غرفه های تجاری به استحضار می رساند برابر مذاکرات صورت گرفته و پیگیری های به عمل آمده تاکنون ، روند بخشش و معافیت پنجاه درصدی اجاره بها به شرح زیر است.

اجاره های غرفه های زیر به صورت ۱۰۰ درصدی بخشیده شد :

غرفه١٣۵

غرفه ١۶٧

غرفه ١۶٨

غرفه١۶٩

غرفه ١٧٠

غرفه١٧١

غرفه١٧٢

غرفه١٧۶

غرفه ١٧۴

غرفه ١۵٣

و اجاره بهای غرفه های زیر نیز به صورت پنجاه درصد بخشیده شدند  :

شهر کفش از شماره غرفه ١۵۵ الی ١۶۶

شهر چین غرفه های  ١٣۶ الی ١۵٢ و ١٧٧و ١٧٨