حرکت شایسته ی تقدیر آقای مهندس پیمانپور از مالکین محترم بازار مرجان کیش در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
تعداد ۴۷ غرفه مربوط شرکت مرجان کیش آقای مهندس پیمانپور بازار مرجان مورد بخشودگی پنجاه درصد اجاره بهای فروردین ماه قرار گرفتند .