حرکت شایسته ی تقدیر جمعی دیگر از مالکین محترم بازار دامون کیش در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
پیرو مذاکرات صورت گرفته از طرف مدیریت بازار دامون با مالکان محترم ، اسامی مالکانی که در طرح بخشش اجاره شرکت کردند به شرح ذیل است :

خانم آجودانی و آقای شهریاربرومند مالک غرفه ۳
یک ماه
خانم مونا مخملی مالک غرفه های۵و۶و۱۵
یک ماه
آقای حسین کارخانه چی مالک غرفه۱۰
دو ماه
آقای علی شفا مالک غرفه ۱۴
یک ماه
خانم مرضیه فولادی مالک غرفه۱۸
یک ماه
آقای محمد علی برادرمالک غرفه۱۹
یک ماه
خانم سیما روحانی مالک غرفه۵۵
یک ماه
آقای جهانشاه برومند مالک غرفه ۵۸
یک ماه
خانم فتانه روحانی مالک غرفه۶۶
یک ماه
خانم مینا فخرایی مالک غرفه۶۷
یک ماه
آقای مرتضی محمدخانی مالک غرفه۶۹
یک ماه
خانم مینا فخرایی مالک غرفه۷۰
دوماه
خانم میترا عسگریان مالک غرفه۷۲d
یک ماه
آقای بهروز تقی زاده مالک غرفه۷۶
یک ماه
کماکان بامالکان دیگر در ارتباط و رایزنی هستیم.