حرکت شایسته ی تقدیر جمعی از مالکین محترم بازار پانیذ در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
پیرو مذاکرات صورت گرفته از طرف مدیریت بازار پانیذ با مالکان محترم ، اسامی مالکانی که در طرح بخشش اجاره شرکت کردند به شرح ذیل است :

اقای تهرانی مالک غرفه ١١٩ یک ماه
خانم ضیاء مالک غرفه ١١
۵٠ درصد بخشش
اقای حسن وند مالک غرفه ٢١یک ماه رایگان
خانم کبریایی مالک غرفه ۴٠ ١ ماه اجاره

اقای نوری مالک غرفه ۵١ یک ماه اجاره
خانم پورمحمدی مالک غرفه ۵٨ یک ماه اجاره
اقای سعادت مالک غرفه ۶٩یک ماه
اقای پور نبی مالک غرفه ٧۴ دو ماه
خانم رضایی مالک غرفه ٩٠ یک ماه اجاره
خانم امیری مالک غرفه ٩٢ یک ماه اجاره
خانم بهنامیان مالک غرفه ٩۵ یک ماه اجاره
خانم جوانمرد
اقای سلامت مالک غرفه ۴۴ یک ماه
اقای عمرانی مالک غرفه ٧٩ یک ماه