حرکت شایسته ی تقدیر جمعی از مالکین محترم بازار دامون در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
پیرو ببخش مالکین محترم جهت اجاره بابت وضعیت موجود تعدادی دیگر از اسامی مالکین محترم مرکز خرید دامون به شرح ذیل به حضورتان تقدیم میگردد.
آقای محمد صادقی مالک غرفه۱۳
دوماه
آقای مهیار عسگریان مالک غرفه۷۹
یک ماه
آقای محمد عسگریان مالک غرفه۶۳
یک ماه
خانم شهلا ناصحی مالک غرفه۱۶
یک ماه
خانم اخوان مالک غرفه۶۹d
یک ماه
آقای افشارجم مالک غرفه۴۵
یک ماه
آقای جمشید مولائی مالک غرفه۴۸
یک ماه
خانم مهین فخرایی مالک غرفه۳۱
یک ماه