حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار پردیس ۲ در خصوص پویش حمایت از بهره برداران :
با کمال تشکر از همکاری مالکین محترم ،گزارش اول تعامل مالکین محترم بازار پردیس دو بشرح ذیل میباشد. گزارش های بعدی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد :

غرفه ١٧- آقای صدری- دو ماه
غرفه ١٩- آقای کوهستانی و شرکاء-یکماه ونیم
غرفه ٢۵- آقای غلامرضا نجفی- یک ماه
غرفه ٢۶- آقای کشاورز- یک ماه
غرفه ٣١- آقای زارعی- یک ماه
غرفه ۴٩- آقای سعادت- یک ماه
غرفه ۵٨- آقای قهرمانلو- یک دوم ماه
غرفه ۵٩- آقای شگفتی- یک و نیم ماه
غرفه ۶٠- آقایان آقاشاهی- یک ماه
غرفه ۶١- آقای عطائی- یک و نیم ماه
غرفه ۶٣- آقای امیرعلی نجفی- یک دوم ماه
غرفه ۶۵- آقای ملکی- یک ماه
غرفه ٨٢- آقای قهرمانلو- یک دوم ماه
غرفه ٨٩- آقای فدوی- یک ماه
غرفه ١٠٠- آقای محبی- یک ماه
غرفه ١٠٢- آقای صفویان- یک دوم ماه
غرفه ١١٨- آقای علی عطار جعفری- یک ماه
غرفه ١٢٩- آقای مجید عطار جعفری- یک ماه
غرفه ١۵٨- آقای نصرپور- یک ماه
غرفه ١۵٩- آقای خادم- یک ماه

 

بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت مدیره محترم بازار پردیس دو بمنظور حمایت از فعالین این بازار، بهره برداران محترم غرف از پرداخت ۵٠٪؜ هزینه شارژ فروردین ماه معاف خواهند بود. در مورد بهره برداران کانترها نیز اجاره فروردین ماه مورد بخشودگی کامل قرار گرفت.
امید که با سپری شدن شرایط دشوار کنونی سلامت، آرامش و رونق به جزیره زیبای کیش بازگردد.