حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار بهکیش در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :
با تقدیم سلام طبق تصمیم اتخاذ شده هیات مدیره در مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ بعرض می رساند که شارژ فروردین ماه کلیه بهره برداران مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شده است .
با امید رشد و رونق هرچه بیشتر برای کسبه محترم