حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار پردیس ۲ در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :
گزارش دوم حمایت و تعامل مالکین محترم بازار پردیس دو با بهره برداران در خصوص اجاره بهای غرف بشرح ذیل میباشد:

غرفه ۵٧- آقای برکم- یک ماه و نیم
غرفه ۶٧- آقای خسروجردی- یک ماه
غرفه ٧١- آقای برکم- دو ماه
غرفه ٧٩- آقای عظیم زاده- دو ماه
غرفه ٩٨- آقایان نجفی/صادقپور-یک دوم ماه
غرفه ١١٠- آقای موسوی- یک دوم ماه
غرفه ١١١- آقای موسوی- یک دوم ماه
غرفه ١۶١-آقایان انصاری/حدادیان یک ماه
غرفه ١۶٢-آقایان انصاری/حدادیان یک ماه
غرفه ١٧٢- آقای دهقانی- یک ماه
غرفه ١٧٣- آقای دهقانی- یک ماه
غرفه ١٧۵- آقای موسوی- یک دوم ماه
غرفه ١٨٣-آقایان امین زاده/مهراجی-یک ماه
غرفه ١٨۴- آقای احقاقی- یک ماه
غرفه ١٨۵- آقای احقاقی- یک ماه
غرفه ١٨۶- آقای احقاقی- یک ماه و نیم
غرفه ١٩٨- آقای شمس- یک ماه
غرفه ٢٠۴- آقای بهارعلی- یک دوم ماه
غرفه ٢١١-خانم دعائی- یک ماه