با کمال تشکر از همکاری مالکین محترم ،گزارش اول تعامل مالکین محترم بازار دیپلمات مال بشرح ذیل میباشد:
شارژ فروردین ماه کلیه کریستال ها و کانترها بخشیده شد همچنین کانترهای مواد غذایی و خوراکی مورد بخشش شارژ دوماهه قرار گرفته اند.
و همچنین ۳۵غرفه به شرح زیر مورد بخشش یک ماهه اجاره بها قرار گرفته اند:

آقای منصور سلطانی مال خلیفه غرفه۶ همکف
آقای احمدرضاربیعی غرفه ۲۱همکف
آقای محمدسعیدی کیشی غرفه ۲۹ همکف
آقای عبدالرضا حسینی غرفه ۳۲ همکف
آقای عبدالله حسینی غرفه ۳۴همکف
آقای ابوالقاسم میری غرفه ۳۷ همکف
خانم ها بهجت زمانیان / فروغ تهامی غرفه ۴۰ همکف
آقای فرهاد شبانی غرفه ۴۱ همکف
خانم مهشید خوشنویسان غرفه ۴۲ همکف
آقای جواد رضایی غرفه ۴۳ همکف
آقای جعفر سعیدی کیشی غرفه۴۴ همکف
آقای عبدالکریم و جابر سعیدی کیشی غرفه۴۶ همکف
آقای حامدرضا محمد رحیمی غرفه۴۷ همکف
آقای علی اکبرسعیدی کیشی غرفه های ۴۸,۵۰,۵۲ همکف
آقای حسن شیرازی/خانم حرمت السادات محریزی غرفه ۵۱ همکف
آقای آرش احمدی غرفه ۵ طبقه اول
آقای شهرام عطایی غرفه ۳۲ طبقه اول
آقای ترک زاد غرفه ۳۳ طبقه اول
آقای میثم اکبری غرفه ۳۶ طبقه اول
آقای حسن وطن خواه غرفه ۳۸ طبقه اول
آقای شهریار طهماسبی وانانی غرفه ۴۰طبقه اول
آقای روشن فر غرفه ۵۲طبقه اول
آقای اسماعیل اصغری آلمانی غرفه ۵۶ طبقه اول
آقای عبدالعلی رفیع زاده غرفه ۴۲طبقه دوم
خانم نرگس ایلخانی پور غرفه ۴۴ طبقه دوم
آقایان محمدرضا ملک محمدی / منوچهر ربیعی غرفه ۴طبقه سوم
آقای علی سپاه منصور غرفه۵ طبقه سوم
آقای کامران فرهی راد غرفه۶ طبقه سوم
آقای محمدی غرفه ۲۲ طبقه سوم
خانم مریم عباسی و آقای علیرضا عباسی غرفه ۳۱طبقه سوم
خانم فرناز کازرانی غرفه ۴۶ طبقه سوم
آقای جلال اسکندران غرفه ۴۷ طبقه سوم
کلیه غرف نامبرده مورد بخشش صددرصد اجاره بهای فروردین ماه قرار گرفته اند.
همچنین
آقای شاهرخ عطایی فرد مالک غرفه های ۳۴ و ۳۵ طبقه اول ۶۰ درصد تخفیف اجاره بها در نظرگرفته اند.

در مجموع پویش حمایت از بهره برداران ، بجز دو غرفه که به میزان ۶۰ درصد مورد بخشودگی قرار گرفتند ؛ کل غرفه های بازار دیپلمات مال مورد بخشش ۱۰۰ درصدی اجاره بهای فروردین ۱۳۹۹ قرار گرفتند.