حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار مرکز تجاری در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :

در ادامه بخشودگی ۵۰ درصد اجاره بهای ۲۳ غرفه مرکز تجاری برای فروردین ماه، جناب آقای رباطی ۵۰ درصد اجاره بهای ۲۳ غرفه مرکز تجاری را در اردیبهشت ماه نیز مورد بخشودگی قرار دادند.