حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار مریم در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران:
بخشش اجاره بها ۲۱غرفه در بازار مریم

آقای مهندس نوری – ده غرفه- یک ماه و نیم
آقای زارع –غرفه شماره۱۳- یک ماه
آقای روحانی – غرفه شماره ۴۵- یک ماه
آقای بیرالوند – غرفه شماره ۱۸- دوماه
آقای ترکاشوند – غرفه شماره ۳۹- یک ماه
آقای کاکاوند – غرفه شماره ۳۵ – یک ماه
آقای بیدخام – غرفه شماره ۵۰ – نیم ماه
آقای باقری(راهن)- غرفه شماره ۴۸- یک ماه
آقای وضعی – سه غرفه – یک ماه
آقای خدائی – غرفه شماره ۲۰- یک ماه