حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار دیپلمات مال در خصوص پویش حمایت از بهره برداران:
آقای عبدالرضا شیرالی مالک محترم غرف ۱,۳,۴,۵,۲۴,۲۵همکف دیپلمات مال ضمن بخشودگی اجاره بهای غرف در فروردین ماه که قبلا اعلام گردید،اجاره بهای اسفندماه نیز بخشیده شد.
آقای عبدالعلی رفیع زاده مالک محترم غرفه ۴۲ طبقه دوم دیپلمات مال ضمن بخشودگی اجاره بهای غرف در فروردین ماه که قبلا اعلام گردید،اجاره بهای اردیبهشت ماه نیز بخشیده شد.