حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار بهکیش در خصوص مذاکره با مالکین محترم و همراهی با پویش حمایت از بهره برداران :

آقایان محمود ثقفی و محمود میرکاظمی غرفه ۹ یک ماه بخشش اجاره بها
آقای سعید صادقی غرفه۱۱، ۵۰درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای رسول علافچیان غرفه۱۲، ۵۰درصد اجاره بهای فروردین ماه
شرکت نارگون کیش غرف ۷ و۸۱ یک ماه بخشش اجاره بها
شرکت کانفت(آقای هادی عاقلی) غرفه۴۲ یک ماه بخشش اجاره بها
آقای روح الله زمانی غرفه ۵۲ یک ماه بخشش اجاره بها
آقای مهدی رضایی غرفه ۵۴، ۵۰درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای صمصام رحیمی غرفه ۷۱ یک ماه بخشش اجاره بها