حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار گنجینه ۲ در خصوص مذاکره با مالکین محترم در راستای پویش حمایت از بهره برداران:
احتراما بدین وسیله باستحضارتان می رساند عطف به مذاکرات صورت گرفته پیرو حرکت شایسته تقدیر مالکین غرفه های مرکز خرید گنجینه ۱ و ۲ در خصوص همراهی با پویش حمایت از بهره برداران محترم غرفه ها و پیگیریهای بعمل آمده از مالکین محترم تاکنون غرف مشروحه ذیل مشمول بخشودگی ، این امر خداپسندانه به میزان ۱۰۰ درصد اجاره فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط موجرین این مجموعه گردیدند. ضمنا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم حضور میگردد .
غرفه های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ از مجموعه مرکز خرید گنجینه ۱ مالکین ، آقای عباس سرمست و خانم ملیحه جساس
غرفه های ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ و ۴۶ از مجموعه مرکز خرید گنجینه ۲