حرکت شایسته ی تقدیر مدیر عامل و هیات مدیره بازار ونوس در خصوص مذاکره با مالکین محترم در راستای پویش حمایت از بهره برداران:
اجاره بهای فروردین ماه ۵۱ عدد کانتر در بازار ونوس صددرصد بخشیده شد،همچنین شارژ بازار نیز در فروردین ماه مورد بخشش قرار گرفت.
و مالکین ذکر شده اجاره بهای غرف خود را بخشیده اند.
آقای شجاعی مالک غرفه شماره ۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای عامری مالک غرفه شماره ۱۶ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای مهربان مالک غرفه شماره ۱۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای حبیبی مالک غرفه شماره۲۷ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
خانم جعفری مالک غرفه شماره۳۰ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه و ۵۰درصد بخشش اجاره بها در اردیبهشت ماه
آقای احمد محبی مالک غرفه شماره ۳۷ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای جان احمد مالک غرفه شماره۴۶ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای زوار مالک غرفه شماره ۴۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای محبوبی مالک غرفه شماره ۵۹ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای اخطاری مالک غرفه شماره۶۰ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای اکبری مالک غرفه شماره ۷۵ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای مهرپور مالک غرفه شماره۷۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای سهرابی مالک غرفه شماره ۷۹ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای قربانی مالک غرفه شماره۱۲۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای سهرابی مالک غرفه شماره۱۰۴ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای قربانی مالک غرفه شماره ۱۲۸ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای امینی مالک غرفه شماره ۱۳۲ صددرصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای سهرابی مالک غرفه شماره ۲۳۹ صددرصد اجاره بهای اسفند ماه