به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارند
امید بر آن است که در این شبهای مبارک، بهترینها را از دستان خدا هدیه بگیرید.
التماس دعا