حرکت شایسته مالکین محترم بازار مرکز تجاری کیش جهت همراهی و حمایت از بهره برداران بازار در خصوص بخشودگی اجاره بها:

-آقای جعفر کشاورز مالک غرفه ۵۴ همکف و ۱۹۱ اول یک ماه
– آقای یوسف عربی مالک غرفه های ۱۸۰ و ۱۸۱ همکف ۱۹۸ و ۱۹۹و ۴۴ اول یک ماه اجاره
– آقای مجید جعفری مالک غرفه های ۱۵ اول ۲۵ و ۲۶ دوم یک ماه اجاره
-آقای نعمت الله حاضرین مالک غرفه ۱۶ اول یک ماه اجاره
-آقای علی اصغر افروز مالک غرفه های ۳۰ و ۵۵ و ۹ همکف
-آقای جمشید کریمی مالک غرفه ۷۴ اول یک ماه اجاره
-خانم میترا احمدی جم مالک غرفه ۱۶۶ اول یک ماه اجاره
-آقای عباس عبدالرضا مالک غرفه ۱۶۱ اول یک ماه اجاره
-آقایان علی و محمد فریادرس مالک غرفه ۲۷ همکف یک ماه اجاره
-آقای خلیل ویسی مالک غرفه ۳۷ اول یک ماه اجاره
– آقای دکتر محمد پور خسروانی مالک ۴۸ همکف و ۳۳.۲ دوم یک ماه اجاره
-آقای واسعی یزدی مالک غرفه ۹۷ همکف یک ماه اجاره فروردین و ۵۰ درصد اردیبهشت
-آقای علی دلیری مالک غرفه ۹۳ همکف یک ماه اجاره
-آقایان جهانگیر و حسن صادقی مالک غرفه ۱۸۴ اول یک ماه اجاره
– آقای مجید سلطانی مالک غرفه ۹۷ اول یک ماه اجاره
-آقای علی حسینیان مالک غرفه ۱۲۹ اول یک ماه اجاره
-آقایان احسان و امیر علی و وحید عظیم زاده صدرایی مالک غرفه های ۱۲۰ و ۱۹۶ و ۱۹۷ اول ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۲۸ دوم ۵۰ درصد فروردین ۵۰ درصد اردیبهشت
-حاج مصطفی کفاییان مالک غرفه ۹۹ همکف دو ماه فروردین و اردیبهشت
-آقای بهرام راه پیما مالک غرفه ۱۳۷ همکف یک ماه اجاره
-آقای هادی رضایی مالک غرفه های ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ همکف یک ماه اجاره
-آقای حسین نوری مالک غرفه ۱۷۶ اول یک ماه اجاره
-آقای دربند مالک غرفه ۱۸۸ اول یک ماه اجاره
-آقایان امیر و برکم مالک غرفه ۱۵۸ همکف یک ماه اجاره
-آقای حسین رباطی مالک غرفه های ۱۸۶ و ۱۵۱ و ۱۵۲ همکف
و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۸ و ۲۰۷ اول و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۳۳ و ۳۴ دوم
۵۰ درصد فروردین و ۵۰ درصد اردیبهشت
-آقای محمد رضا اسلامی مالک ۱۳۲ اول یک ماه اجاره
– آقای عباس مهدوی مالک غرفه ۱۲۴ همکف یک ماه اجاره
-خانم فاطمه رنگچی مالک غرفه ۸۷ همکف یک ماه اجاره
-آقای حسین راحت خواه مالک غرفه های ۱۳۱ همکف و ۱۸۵ اول یک ماه اجاره
-آقای محمد تکلو مالک غرفه ۲۹ اول یک ماه اجاره
– آقای رضا غلامی مالک غرفه ۱۷ طبقه اول یک ماه اجاره
-آقای نادر زهدی مالک غرفه ۳۶ همکف سه ماه اسفند . فروردین و اردیبهشت
-آقای شهرام کوسج مالک غرفه ۱۰۲ همکف ۵۰ در اسفند ۵۰ درصد فروردین ۵۰ درصد اردیبهشت
– خانم سارا گیاهی مالک غرفه ۱۰۹ اول ۵۰ درصد فروردین
– آقای قنبری مالک غرفه ۱۰۱ همکف یک ماه اجاره
– آقای جعفر تابش مالک غرفه ۱۶۰ طبقه اول یک ماه اجاره
– آقای علی مرادخانی مالک غرفه ۱۵۷ اول یک ماه اجاره
-آقای توکلی مالک غرفه های ۲۰۴ و ۲۰۵ طبقه اول ۵۰ در صد فروردین ۵۰ درصد اردیبهشت
-آقایان امیر و امین مقدم مالک غرفه های ۶ و ۳۳ همکف دوماه فروردین و اردیبهشت
– خانم شهریاری مالک غرفه ۱۰۶ همکف یک ماه اجاره
-آقای خوبیاری مالک غرفه ۱۲۵ و ۱۲۶ اول یک ماه اجاره
– آقای حق دوست گیلانی مالک غرفه ۳۸ همکف یک ماه اجاره
– آقای علی اصغر سعادت اسدی مالک غرفه ۱۹۴ اول یک ماه اجاره
-آقای حقانی مالک غرفه ۱۹۵ اول یک ماه اجاره
– آقای نواده شهلا مالک غرفه های ۶۲ و ۶۳ اول
-آقای ابوالفضل ملک مالک غرفه ۶۷ اول یک ماه اجاره
– آقای ابراهیم بیگ مرادی مالک غرفه ۹۲ اول یک ماه اجاره
-آقای فلاحت مالک غرفه ۱۱۸ اول یک ماه اجاره
-آقای نعیمی مالک غرفه ۱۱۲ همکف یک ماه اجاره
-خانم یکتا مالک غرفه ۲۴ اول یک ماه اجاره
-آقای محمدی مالک غرفه ۳۳.۱ همکف یک ماه اجاره
– آقای رسول اکبریان مالک غرفه ۱۲۰ همکف یک ماه اجاره
– آقای سعید شهاب مالک غرفه ۱۲۲ همکف یک ماه اجاره
– آقای مجید قرایی مالک غرفه ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۹۷ و ۱۹۶ همکف
-آقای محمد علی هایری فومنی مالک غرفه ۱۰۳ همکف
-آقای حقیقی مالک غرفه ۱۳۷ اول یک ماه اجاره
-آقای پاسبانی مالک غرفه ۴۹ اول یک ماه اجاره
-آقای مهندس رضایی مالک غرفه های ۳۱-۳۲ -۳-۴-۱-۲-۱۹-۲۰-۲۱ -۱.۲-۱.۳طبقه دوم و ۵۲-۵۳-۵۵-۵۴-۱۱۱ طبقه اول ،۴۰-۴۱-۴۲-۱۹۰-۱۹۱-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱همکف یک ماه اجاره
-آقای جمشیدی مالک غرفه ۷۱ طبقه اول یک ماه
-آقای پاسبانی مالک غرفه ۴۹ اول یک ماه اجاره