حرکت شایسته مالکین محترم بازار پادنا کیش جهت همراهی وحمایت از بهره برداران بازار در خصوص بخشودگی اجاره بها:
آقای علی صاحبی مالک غرفه های AG20 ، AG21 شامل ۵۰ درصد فروردین ماه و BG41، BG42، CG29شامل ۳۳ درصداجاره بهای فروردین ماه
آقای محمد مهدی پیرو مالک غرفه های AG13 و B303 شامل ۱۰۰درصد اجاره بهای فروردین ماه و CG27، CG34، BG46، D103، AB2، C200 شامل ۳۳درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای عبدالرسول مجد مالک غرفه های AG17 شامل ۳۳ درصد اجاره بهای فروردین ماه و AG19شامل ۵۰ درصد و BG51شامل ۳۳ درصد فروردین ماه
آقای علی محمد بهنام شیراز مالک غرفه های B302، AG18 ، BG52 شامل ۳۳ درصد فروردین ماه، AG14شامل ۵۰ درصد اردیبهشت ماه
سرکار خانم فاطمه رمزی مالک غرفه BG39 شامل ۱۰۰درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقایان ابوالحسن زاده، پیرو، مجدمالکین غرفه C201 میزان۱۰۰ درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای اسداله ابوالحسن زاده مالک غرفه های ،BG43، DG61،BG47،BG48،BG49، BG53 ، میزان ۳۳ درصد اجاره بهای فروردین ماه و D101،D102،AB1 شامل ۵۰ درصد
آقای محمد جواد داودی مالک غرفه BG50 شامل ۵۰ درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقایان امیر بانکی پور و علی بانکی پور مالکین غرفهAG25 شامل ۱۰۰درصد اجاره بهای فروردین ماه
آقای محمد کاظم انشائیان مالک CG33شامل ۱۰۰ اجاره بهای فروردین و اردیبهشت ماه
آقای محمد جعفر کاشف حقیقی B201 ،C101،BG44، AG22-23 شامل۱۰۰درصد اجاره بهای فروردین ماه و AG24 شامل ۵۰ درصد اجاره بهای فروردین ماه
همچنین شارژ واحدهای خدماتی اداری شامل ۵۰درصد بخشودگی فروردین ماه شد.