جلسه ای مشترک باحضور ریاست تأمین اجتماعی کیش،شورای شهر کیش ، مدیرعامل جامعه بازاریان با طرح مشکلات اعضای جامعه بازاریان و در راستای تعامل بین بخش خصوصی و تأمین اجتماعی در دفتر جامعه بازاریان برگزار شد.