در اقدامی هوشمندانه مدیریت بازار ونوس پرسنل حراست بازار خود را جهت آموزش و یادگیری در ایستگاه آتش نشانی شماره ۳ مرجان کیش فرستادند.