سپاس خدایی را که آفریننده آتش است و پناه آتش نشان

روز آتش نشانی و ایمنی مبارک🌹