ای قوم بـه حج رفتـه کجایید کجایید
معشـوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشـوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸ مهر روز بزرگداشت مولانا گرامی باد🌹