🔺 سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: افزایش مناطق آزاد قاعده و فلسفه ابتدایی این مناطق را زیر سئوال می‌برد و درصورت ادامه روند فعلی کل کشور تبدیل به مناطق آزاد خواهد شد.

مناطق آزاد کشور باید در مسیر تولید و افزایش صادرات باشند. واردات کالا خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور و در عین حال هم استفاده از معافیت مالیاتی پذیرفته نیست.

وی در پایان تصریح کرد: ما با افزایش تعداد مناطق آزاد مخالف هستیم چرا که به ضرر اقتصاد و منافع ملی است. افزایش مناطق آزاد قاعده و فلسفه ابتدایی این مناطق را زیر سئوال می‌برد. درصورت ادامه روند فوق کل کشور تبدیل به مناطق آزادخواهد شد.

wikifreezones.com