رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند … چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

٢٠ مهر سالروز لسان الغیب،حافظ شیرازی گرامی باد🌹