مامورین محترم ناظر بر اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی جامعه بازاریان در حال بازدید و تهیه گزارش از بازارهای کیش ، امید که با تدابیر و همکاری مضاعف مدیران محترم و همت و حمیت اعضا و مشتریان گرامی شاهد به حداقل رسیدن آسیب های حاصل از این بیماری و سلامتی و شادمانی هرچه بیشتر مردم عزیزمان و رشد و رونق بازارها باشیم.