⭕️ چه کسانی مدافع حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد هستند؟

🔸 مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرتضی بانک می‌گوید: وجود معافیت مالیاتی جزو الزامات قانون مناطق آزاد است. کسی که می‌گوید منطقه آزاد معافیت مالیاتی نداشته باشد، اصلاً مفهوم منطقه آزاد را نمی‌داند.

مرتضی بانک در ادامه اتهام قاچاق گسترده کالا از طریق این مناطق را رد کرد. وی بر طولانی و پیچیده بودن مسیر قانونی لازم برای ایجاد مناطق آزاد تأکید کرد و گفت لابی کردن برای ایجاد مناطق آزاد جدید بی‌اثر است.
مشاور رییس جمهور گفت: در جهان ۵۳۰۰ منطقه آزاد وجود دارد. در کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. دو محور عمده این‌ها مشترک است و مناطق آزاد بر این اساس معنا پیدا می‌کنند؛ معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این دو نباشد، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد.
مرتضی بانک افزود: اگر قرار است قانون مالیاتی را اصلاح کنیم، نمی‌توان گفت یک بند هم اضافه شود که مناطق آزاد نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. این موضوع بی‌معناست، زیرا قانون دریافت مالیات از منایق آزاد توسط قانون مناطق آزاد باید تعریف شود.
freena.ir