🔺با تایید مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون «چگونگی اجرای دستورالعمل و ضوابط تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور»، ابلاغ شد.

نکته حائز اهمیت در این قوانین، تدوین بودجه سالانه برای سازمان‌های مناطق آزاد کشور است که مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر دستورالعمل و ضوابط این بودجه :طرح‌های عمرانی و اولویت تخصیص برای پروژه‌های نیمه تمام انتفاعی، مشارکت عمومی خصوصی و تامین منابع مالی متنوع با استفاده بهینه از بودجه حوزه‌های فرهنگی با اولویت توانمندسازی جامعه محلی، انضباط استخدامی، اداری، مالی و پرهیز از به کارگیری نیروی انسانی جدید اشاره کرد.
گفتنی است، بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مطابق مفاد دستورالعمل در ۶بهمن‌ماه‌۱۳۹۹، به کمیته تخصصی و کارگروه شورایعالی، ارائه شود.

freezonesnews.com