نظارت حداکثری سفیران محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در دو نوبت صبح و عصر بر رعایت قوانین صحیح پروتکل های بهداشتی در بازارهای جزیره کیش همچنان پابرجا است…