مخمل سبزآبی موج دریایت… می برد دل از همه عاشقانت
بازی موج و صخره ، گرمای شرجی… تو نگین قلب این خلیجی

۲۰ آبان « روز کیش » مبارک 🌹