پرستاران حامل روح حقیقی انسانیت اند .
روز پرستار را به تمامی پرستاران عزیز تبریک میگویم🌹