اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش اعلام کرد: اشخاص حقیقی، تجار و بازرگانان کیش ملزم به ثبت اطلاعات واحد‌های تجاری خود در دفاتر ثبتی هستند.

بنا بر اعلام اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش، مطابق با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی اشخاص حقیقی ایران که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظف هستند نام خود یا مدیران خود را حداکثر تا سه ماه در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

همچنین براساس ماده ۱۵ این مجموعه قوانین، ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی ‌به اداره ثبت شرکت‌های کیش الزامی است.

درج مشخصات فردی از جمله نام و نام خانوادگی بازرگان، تاریخ، محل تولد، شماره و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق (شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی‌خارجی)، تابعیت اصلی و فعلی افراد در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت، تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی، اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی، شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (۵) ماده (۳) این تصویب‌نامه به عمل آمده است، رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد و سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی واز جمله مواردی است که باید در این فرم‌ها ثبت شود.

Kish.iribnews.ir