🔸 تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی

🔹نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.
🔹سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود.
🔹نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰)ریال تا نهصد و شصت میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد(۱۰%)
🔹نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال : پانزده درصد(۱۵%)
🔹نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال : بیست درصد(۲۰%)
🔹نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشت

Kish.iribnews.ir