در پرتو الطاف ایزد منان، نوروز فرخنده بر روزگار خرم تان مبارک و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجود تان شکوفه باران باد . لب تان پر خنده، قلب تان از مهر آکنده دولت تان پاینده و نوروز تان فرخنده باد🌹🌹🌹