🔸تمامی حسابهای متصل به شبکه شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی می شوند

✍🏻مجمع فعالان اقتصادی
@Iran_economy_online