⭕️ خبر خوش نهاوندیان برای اصناف‎؛چک‌ها برگشت نمی‌خورند

🔸معاون اقتصادی رئیس جمهور:
ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه، تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

@kishiribnews