نامه نگاری ” شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ” با دبیرخانه مناطق آزاد در خصوص برطرف کردن مشکلات بیمه ای فعالینی که بسته به نوع فعالیت و کسب و کار خود ، انبار ندارند و نتیجه پیگیری های این شورا