مالکین محترم ، سروران بزرگ و عالی قدر

باعرض سلام و احترام

 

همانگونه که مستحضرید بیش از دو سال از آغاز همه گیری کرونا و هجوم همه جانبه آن بر بنیان زندگی مردم می گذرد و در این راه چه بسیار عزیزانی که جان دادند، چه خانواده هایی که با محدودیت های اقتصادی مواجه و با یاس و نومیدی و اضطراب روزها و ماه ها را پشت سر گذاشتند. از طرفی پایین آمدن ارزش پول ملی نیز باعث گردید تا بخش قابل توجهی از سرمایه بهره برداران از حیض انتفاع خارج گردد.
بدیهی است که اثرات مخرب این طوفان سهمگین همچنان تا مدت ها باقی و جبران آن همه خسارت مادی و معنوی در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. لذا آنچه می تواند انسان ها را به آینده امیدوار سازد دست های مهربان و قلب های رئوفی است که سوسوی نور را در دل ها روشن و انسان ها را به ادامه راه امیدوار می سازند.
هرچند دل در گرو قول های دولتمردان داشتیم و منتظر بودیم تا اتفاق های بهتری خلق گردد ؛ اما متاسفانه می بینیم که شرایط اقتصادی هر روز سهمگین تر از قبل رخ می نماید و فشار بر گرده خانواده ها مضاعف و طاقت فرسا تر می گردد و در آخر ما می مانیم و دست هایمان که باید به مهر بفشاریم و دل هایمان را که باید بیش از پیش بهم پیوند بزنیم و مرهمی باشیم بر زخم های کاری عزیزانمان.
مالکان گرامی و سروران گرانقدر ، آرزومندیم که خداوند بزرگ سفره روزی هایتان را گسترده تر و بر نعمت های مادی و معنوی زندگیتان بیفزاید و شمارا توفیقی افزون تا همچون گره گشایی های بزرگ منشانه گذشته، مستاجرین زخم خورده را بیشتر مورد عنایت قرار داده و در این فضای آکنده از گرفتاری و مصیبت، ناجی زدودن غم ها و کاهش رنجشان باشیم . لذا ضمن قدرشناسی از مساعی گذشته، خواهشمند است در این برهه نیز با تعدیل مال الاجاره ها، آنها را به آینده امیدوار تر و و موجبات رضایت خدا و راحتی خلق را فراهم که خود عبادتی است بزرگ و این وعده الهی است که به میزان سخاوتمندی بر مال و دارایی هایتان برکت و فراوانی می بخشد.
خداوند به شما و خانواده های محترم و گرامیتان سلامتی و طول عمر با عزت عنایت فرماید و همواره در تمامی عرصه های زندگی موفق و سربلند باشید.