فرا رسیدن روز سوم خرداد ، روز آزادسازی خرمشهر گرامی باد