کارگاه کاربردی تکمیل اظهارنامه مالیات بر مشاغل طراحی و اولین دوره آن نیز هشتم خرداد ماه برگزار خواهد شد